Card Fee

ANYNEW VN Card Fee

HẠNG MỤC PHÍ LOẠI KHÔNG ĐĂNG KÝ LOẠI ĐÃ ĐĂNG KÝ
PHÁT HÀNH Sau khi tham khảo Sau khi tham khảo
Sau khi tham khảo 1$ 10$
PHÍ THƯỜNG NIÊN không 10$
KIỂM TRA SỐ DƯ TRANG CHỦ ANYNEW miễn phí miễn phí
THỜI GIAN THỰC thanh toán thanh toán
RÚT TIỀN QUA ATM không tùy quốc gia khác nhau